Beleid

Doel

De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve ondersteunt de hulpboeren die werken op zorgboerderij Wenum Hoeve in Wenum tussen Apeldoorn en Vaassen. De hulpboeren krijgen hun reguliere begeleiding vanuit de medewerkers en vrijwilligers van de zorgboerderij. De vriendenstichting zorgt voor het extra dat de hulpboeren nodig hebben om optimaal actief te kunnen zijn op de boerderij. Dat gebeurt door ondersteuning in kosten, leuke activiteiten die niet uit de zorgbudgetten betaald kunnen worden of het aanbieden van activiteiten waarvoor geen reguliere budgetten zijn. Verder ondersteunt deze stichting activiteiten voor hulpboeren die met wat extra steun een grotere kans maken om in de reguliere arbeidsmarkt opgenomen te worden.

Tenslotte worden vrijwilligers ondersteund in hun hulp bij de individuele of groepszorg.

Privacybeleid

De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve hanteert het volgende privacybeleid:

  • De stichting bewaart en gebruikt contactgegevens van actieve sponsors en donateurs in verband met factureringen, betalingen en nieuwsbrieven. Het betreft naam, adres, telefoonnummer, emailadres en betaalgegevens.
  • De stichting geeft geen contactgegevens door aan derden.
  • Op verzoek kunnen sponsors en donateurs hun eigen contactgegevens inzien, laten bewerken en laten verwijderen door de stichting.

Thema’s
De primaire aandacht van de vriendenstichting gaat uit naar de volgende thema’s:

Leven
Bij dit thema is de insteek dat de hulpboeren van de zorgboerderij moeten kunnen leven. Dat geldt voor praktische en soms financiële aspecten mits er geen reguliere ondersteuning beschikbaar is en het functioneren op de zorgboerderij erbij gebaat is.
Zo zijn er hulpboeren die problemen hebben om de werkplek te bereiken. Ze worden door vrijwilligers opgehaald met vervoer waar sponsors voor gezocht zijn. Ook is het gewenst dat er op de boerderij in de lunch aandacht wordt gegeven aan de kwaliteit van het voedsel. Reden waarom de stichting middelen zoekt om de hogere kosten op te kunnen vangen.

Ontspanning
Bij dit thema gaat het letterlijk om ontspanning. Een deel van de hulpboeren heeft met regelmaat behoefte aan ontspanning gedurende de dag, maar het is ook belangrijk om van tijd tot tijd even los te komen van de sleur van alle dag. Vakantie is nauwelijks haalbaar en de stichting ziet een taak om hier wat extra’s te bieden.

Bewegen
Het thema richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsapparaat van de hulpboeren. Moeilijk bewegen en eenzijdige voeding helpen de ontwikkeling niet echt op gang en daar wil de stichting verder aan werken door een beweegprogramma aan te bieden met behulp van vrijwilligers en stagiairs van relevante opleidingen.

Inkomsten en uitgaven
Om de thema’s te realiseren is geld nodig. Geld dat niet beschikbaar is vanuit de zorgboerderij. Donateurs, giften van particulieren en fondsen en inzet van vrijwilligers zorgen ervoor dat deze thema’s invulling kunnen krijgen. Stap voor stap.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve draagt actief zorg voor de invulling van de thema’s door het werven van vrijwilligers, giften en donateurs en het benaderen van fondsen. En door het bedenken en ontwikkelen van ideeën ter verbetering van de omstandigheden waaronder de hulpboeren functioneren.
 

 

Verhouding Zorgboerderij/Vriendenstichting

De belangen van de zorgboerderij en die van de Stichting lopen veelal samen. Als de voorzieningen voor de hulpboeren extra goed zijn in vergelijking met elders, dan heeft dat voordeel voor de zorgboerderij. De grens is ook duidelijk: waar de voorzieningen betaald kunnen worden uit zorgbudgetten of pgb’s, onthoudt de stichting zich van bemoeienis.  Omdat de vriendenstichting het zorgaanbod van de boerderij volgt  is het derhalve een taak van het stichtingsbestuur om de activiteiten van de zorgboerderij nauwlettend te volgen en in overleg te treden bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. In principe zal een activiteit van de stichting ook onder de vlag van de vriendenstichting geïmplementeerd en uitgevoerd worden, inclusief de zorg voor de personele ondersteuning.

Ontwikkelingen
De zorgboerderij biedt maatwerkzorg aan en is niet de door overheden gewenste brede opvang. Terwijl de vraag in de zorg deels maatwerk zal blijven. Deze spanning zal nog wel enige tijd een rol spelen bij de ontwikkeling van vraag en aanbod. De Stichting wil en zal ook hier actief meekijken hoe ontwikkelingen in de samenleving zijn, met het doel ook de hulpboer van de toekomst te ondersteunen. Want dat er hulp nodig is voor de zorg, is duidelijk!